Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μετά από συννενόηση και προτροπές πολλών συναδέλφων και λόγω του φόρτου εργασίας τέλους τετραμήνου ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των εργασιών έως 28 Φεβρουαρίου 2014.

Many-Hands

Προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους μαθηματικούς, είτε υπηρετούν σε Π.Π.Σ. είτε όχι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συνέδριο με εισήγηση, να υποβάλουν το κείμενο της εισήγησής τους για κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα γίνει ανώνυμα. Δεκτά θα γίνουν και πόστερ – ανακοινώσεις, για τα οποία δε θα υπάρχει χρόνος για παρουσίαση και ομιλία, εκτός των διαλειμμάτων. Αυτά επίσης θα αποσταλλούν προς την οργανωτική επιτροπή.

Διαδικασία υποβολής

 1. Οι εισηγήσεις θα πρέπει να έχουν διάρκεια 15′. Δεν υπάρχει όριο σελίδων στο γραπτό κείμενο της εισήγησης που θα παραδοθεί για τα πρακτικά του συνεδρίου.
 2. Το άρθρο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email mathpps2014[ατ]gmail.com και συνοδεύεται από το συμπληρωμένο “έντυπο υποβολής άρθρου
 3. Στην περίπτωση που οι συγγραφείς είναι δύο ή περισσότεροι, τότε το άρθρο υποβάλλεται μόνο από ένα συγγραφέα, με αναφορά όλων των συγγραφέων στο “έντυπο υποβολής άρθρου”.
 4. Μπορείτε να στείλετε τις εργασίες σας σε: Latex (το προτιμάμε για καλύτερη στοιχειοθεσία και ομοιομορφία), Openoffice, Libreoffice, Microsoft Word, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και τα επισυναπτόμενα πρότυπα.
 5. Θα ακολουθηθεί το παρακάτω πρότυπο:
  1. Γραμματοσειρά: Garamond 12, πλήρης στοίχιση με ενεργοποιημένο αυτόματο συλλαβισμό. Μορφή Χαρακτήρα: διευρημένη κατά 0,5pt.
   Περιθώρια: Αριστερά, Δεξιά : 4εκ., Πάνω 3,5εκ., Κάτω 3εκ.
  2. Τίτλος: Πρώτη γραμμή ο τίτλος σε Garamond 17 έντονα,
   Δεύτερη γραμμή το όνομα του συγγραφέα σε Garamond 15
   Τρίτη γραμμή το σχολείο-ίδρυμα σε Garamond  13.
   Επόμενες γραμμές τίτλου Garamond 12, όπου θα περιέχονται ανα γραμμή Διεύθυνση επικοινωνίας (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική – email) και ενδεχομένως ιστοσελίδα.
   Όλα τα στοιχεία του τίτλου θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.
  3. Περίληψη: Σε ελληνική γλώσσα και πλήρη στοίχιση μετά τη λέξη περίληψη σε έντονα γράμματα θα ακολουθεί το κείμενο της περίληψης σύμφωνα με τις γενικές μορφοποιήσεις, αλλά με περιθώρια αριστερά και δεξιά 3,5εκ.
  4. Κεφαλίδες- Υποσέλιδα: Στην κεφαλίδα θα φαίνεται δεξιά στοιχισμένος ο τίτλος της εισήγησης, ενώ στο υποσέλιδο αριστερά στοιχισμένο θα είναι το κείμενο : Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ. 2014 και δεξιά ο αριθμός της σελίδας.
  5. Βιβλιογραφία: Θα ακολουθηθεί το πρότυπο της A.M.S., όπως αυτό περιγράφεται στο επισυναπτόμενο υπόδειγμα, για κάθε μορφή κειμένου.
 6. Θα υποβληθεί το βασικό κείμενο στο πρότυπο που περιγράφεται και ξεχωριστά θα υποβληθούν οι εικόνες και τα διαγράμματα καθώς επίσης και μία έκδοση του κειμένου σε pdf.
 7. Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτονται τα πρότυπα και αντίστοιχα παραδείγματα σε pdf:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων

28 Φεβρουαρίου 2014