Τι είναι η συνάρτηση;

Τι είναι συνάρτηση; Δύσκολη ερώτηση...

Ο μαθηματικός ορισμός της συνάρτησης περιλαμβάνει 3 πράγματα.

  1. Ένα σύνολο Α που περιέχει τις τιμές χ και καλείται Πεδίο Ορισμού
  2. Ένα σύνολο Β που περιέχει τις τιμές ψ, το Σύνολο Τιμών και
  3. Έναν κανόνα βάσει του οποίου αντιστοιχούμε κάθε στοιχείο χ του Α σε ένα μοναδικό στοιχείο ψ του Β

Με τις παρακάτω εφαρμογές θα ανακαλύψετε σαν τι θα μπορούσε να είναι ο κανόνας αντιστοίχησης...
Α! προσέξατε; η συνάρτηση μοιάζει με τη μηχανή του...κιμά!

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Τι λέτε για την μηχανή "άρρωστος άνθρωπος"; Τα χ που "βάζουμε" είναι χρονικές στιγμές και τα ψ που βγαίνουν είναι "θερμοκρασία αρρώστου". Ποιος κανόνας συσχετίζει τα χ και τα ψ;

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: http://www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.java.com

Ειρήνη Περυσινάκη, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra